Formy wypłaty gotówki ze spółki

9% CIT- to podatek dochodowy, od dochodu spółki, czyli jeśli po wszystkich poniesionych kosztach spółka wykaże dochód to wtedy go płacimy. Wszystkie poniższe sposoby są kosztami i tym samym pomniejszają dochód spółki. Proszę o tym pamiętać.

 1. PENSJA PREZESA/CZŁONKA ZARZĄDU Z POWOŁANIA- wypłata ta jest uznaniowa na podstawie uchwały w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie. Opodatkowana jest na zasadach ogólnych, tj: 0-30 000 zł rocznie- kwota wolna od podatku (powstaje tu jedynie składka zdrowotna w wysokości 9% od wypłaconych środków). Wypłata między 30 000-120 000 zł rocznie objęta jest podatkiem PIT w wysokości 12% plus 9% składki zdrowotnej. Wypłata powyżej 120 000 zł rocznie na osobę opodatkowana jest na poziomie 32% plus składka zdrowotna, więc tego nie rekomendujemy !
 2. PENSJA UDZIAŁOWCA z tyt. art. 176 ksh. – w tym wariancie przyjmujemy wszystko tak jak powyżej natomiast nie obowiązuje nas w żadnym wypadku składka zdrowotna. Mówiąc dobitniej oszczędzamy 9% podatku. Wypłaty te możemy stosować po wizycie u notariusza, gdzie wskażemy konkretne czynności, za które są odpowiedzialni udziałowcy w spółce z o.o.
 3. NAJEM PRYWATNY RUCHOMOŚCI/NIERUCHOMOŚCI DO SPÓŁKI Z O.O.- tutaj mamy do czynienia zez ryczałtowaną stawką tj. 8,5%. Możemy po cenie rynkowej podnająć spółce do użytkowana prywatne ruchomości lub nieruchomości.
 4. ULGA PIT 0 DLA MŁODYCH PONIŻEJ 26 ROKU ŻYCIA-  zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników do 26 roku życia. Ulga dla młodych obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł w całym roku podatkowym, co oznacza, że do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT
 5. DYWIDENDA- wypłata wspólników wiążąca się z podwójnym opodatkowaniem. Najrzadziej stosowany manewr, natomiast przy bardzo dużych dochodach niej jest wcale aż tak zły. Ta sama gotówka jest opodatkowana najpierw podatkiem CIT-9%, a potem 19% od osoby fizycznej, bo dywidenda rozliczana jest zawsze liniowo i nie ma od niej składki zdrowotnej.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Kto jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej?

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gastronomiczną czy świadczący usługi wulkanizacyjne, a także warsztaty motoryzacyjne, fryzjerzy i kosmetyczki wykonujące usługi na rzecz osób prywatnych muszą posiadać kasy fiskalne.  Limit obrotu do kasy na mocy aktualnie obowiązującego rozporządzenia nie uległ zmianie i zgodnie z generalną zasadą dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych kasa fiskalna jest obowiązkowa, jeżeli obroty na ich rzecz przekroczą 20 000 zł.

Kto dokładnie musi posiadać kasę fiskalną?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy dostawy:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

Ponadto obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 11. kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 12. związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

Kto jest zwolniony z kasy fiskalnej?

Rozporządzenie wyszczególnia podatników, którzy nie muszą przestrzegać limitu 20 000 zł jeśli dokonują czynności przedmiotowo zwolnione z kasy rejestrującej wymienione w załączniku omawianego rozporządzenia. Zwolnienie obejmuje między innymi:

 1. prowadzący czynności notarialne,
 2. oferujący usługi usługi telekomunikacyjne (również art. 2 ust. 25a ustawy o VAT),
 3. świadczący usługi elektroniczne, którzy równocześnie oferują usługi telekomunikacyjne (o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT),
 4. oferujący usługi ubezpieczeniowe i finansowe,
 5. oferujący usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą,
 6. prowadzący sprzedaż wysyłkową – jednak tylko w wypadku, kiedy dostawa odbędzie się kurierem lub za pomocą poczty, zapłata zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Działalność gospodarcza na emeryturze

Działalność gospodarcza emeryta

Prowadzenie firmy na emeryturze nie różni się zasadniczo niczym od prowadzenia firmy przed przejściem na emeryturę z jedynym wyjątkiem w zakresie składek ZUS.

W szczególności sytuacja podatkowa osoby prowadzącej firmę jako emeryt, nie będzie różnić się zasadniczo od innych osób fizycznych nie będących emerytami. Dochody z działalności gospodarczej emeryci rozliczą w zeznaniu rocznym PIT-36, łącznie ze swoimi dochodami z tytułu emerytury. Jeżeli wybiorą natomiast liniową formę opodatkowania, rozliczą te dochody oddzielnie (jak inni przedsiębiorcy) – na PIT-36L.

Limity dochodów osiąganych przez emeryta prowadzącego firmę.

Nie istnieją żadne limity maksymalnie osiąganych dochodów z działalności gospodarczej na emeryturze, których przekroczenie mogłoby powodować zmniejszanie praw emerytów. Z założenia emeryt może osiągać przychody dowolnej wysokości bez ograniczeń. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Wyjątek stanowią osoby, które miały możliwość skorzystania z tak zwanej wcześniejszej emerytury. Jeżeli wybrały taką opcję, nie powinny jednocześnie zarabiać z dwóch tytułów – wcześniejszej emerytury oraz prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji jeżeli ich dochody osiągną określoną wysokość, będą one zobowiązane do zmniejszania lub zawieszania pobierania emerytury. Z zasad ogólnych wynika, że:

 • jeżeli dochód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia – to świadczenie emerytalne ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
 • w przypadku gdy dochód przekroczy 130 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia – emerytura nie przysługuje wcale.

Rozpoczęcie działalności dopiero na emeryturze

Rozpoczęcie prowadzenia działalności dopiero w momencie pobierania emerytury nie różni się zupełnie od normalnej procedury. Wniosek można złożyć w każdym urzędzie gminy, gdzie zostanie potwierdzona tożsamość składającego wniosek. Można również złożyć go w formie on-line, za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Jeżeli wnioskodawca nie posiada takowych, może również wypełnić wniosek on-line bez logowania, wydrukować go lub zapamiętać jego numer – a następnie udać się do urzędu, gdzie urzędnik znajdzie wniosek w systemie i go zaakceptuje, sprawdzając jednocześnie dokument tożsamości.

Działalność gospodarcza na emeryturze a ZUS

Emeryt prowadzący własną działalność gospodarczą nie podlega już obowiązkowi opłacania składek społecznych – emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Jeśli jednak się na to zdecyduje, możliwe jest opłacanie dobrowolnie składek emerytalnej i rentowej. W działalności gospodarczej na emeryturze nie jest natomiast możliwe opłacanie składki chorobowej oraz Funduszu Pracy.

Składka zdrowotna to generalnie jedyna składka, której opłacanie jest obowiązkowe w działalność gospodarczej emeryta. Tak jak w przypadku standardowej firmy, jest ona opłacana w wysokości 9% od dowolnej podstawy, jednak nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Jednocześnie może się zdarzyć, że emeryt skorzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z prowadzonej działalności gospodarczej. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli świadczenie emerytalne przedsiębiorcy nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz:

 • dodatkowe przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, lub
 • podatek opłacany jest w formie karty podatkowej.

Czy Spółka z o.o. jest rozwiązaniem na Nowy Ład ? Sprawdza Doradca Podatkowy.

Polski Ład poprzez znaczące zmiany w zakresie opodatkowania oraz brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, skłonił przedsiębiorców do szukania nowych, bardziej opłacalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór tej formy zależny jest od wielu czynników m.in. branży, ryzyka prowadzonego biznesu, przychodów i kosztów, a nawet przyszłych planów sukcesji. Jedną z form, które można rozważyć jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Według danych GUS, pod koniec 2020 r. zarejestrowanych było ponad 450 000 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, co stanowi ponad 80% wszystkich spółek podlegających pod reżim kodeksu spółek handlowych. Czy ta najpopularniejsza spółka jest również najlepszą? Odpowiedź brzmi: to zależy.

Oblicz czy zmiana formy prawnej na Spółkę z o.o. będzie dla Ciebie opłacalna? (Dalsza część artykułu pod kalkulatorem)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej), ma kilka ważnych zalet:

 1. Bezpieczeństwo majątku prywatnego wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli ryzyko biznesowe prowadzonej działalności (niewypłacalność, odszkodowania), jest wysokie spółka z o.o. jest dobrym kierunkiem,

 2. Brak składek ZUS (na ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne) (z wyjątkiem jednoosobowej spółki z o.o.),

 3. Korzystne opodatkowanie w wysokości 9% CIT od dochodów innych niż zyski kapitałowe (z wyjątkami),

 4. Większa możliwość wyboru modeli wynagradzania beneficjentów spółki (m.in. wynagrodzenia członków zarządu, umowy o dzieło, zlecenie lub o pracę, dywidendy, najem prywatny),

 5. Możliwość skorzystania z Estońskiego CIT oraz możliwość ze skorzystania z ulg występujących również w j.d.g. (m.in. ulga B+R, IP BOX, ulga na robotyzację),

 6. Prostota sprzedaży działalności – sprzedaż udziałów i zmiana zarządu są prostsze niż sprzedaż przedsiębiorstwa w jednoosobowej działalności gospodarczej,

 7. Brak daniny solidarnościowej przy wypłacie dywidend.

Więcej na temat Spółek z o.o. możesz dowiedzieć się na stronie www.firmabezzusu.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na pewno jest rozwiązaniem, które pozwoli na ucieczkę przed składką zdrowotną oraz ograniczy odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Korzyścią jest również opodatkowanie (9% CIT na poziomie spółki, lub możliwy brak opodatkowania przy Estońskim CIT). Pamiętać jednak należy m.in. o cenach transferowych (w uproszczeniu mówiąc: o „ustawieniu” wynagrodzenia w sposób rynkowy), o ukrytej dywidendzie oraz o tym, że prowadzenie spółki z o.o. podlega podwójnemu opodatkowaniu (9% CIT, oraz ewentualne opodatkowanie wypłat na rzecz beneficjentów spółki).

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być ciągle dobrym pomysłem, jeżeli zależy nam na najwyższym poziomie uproszczenia prowadzenia biznesu, ryzyko jego prowadzenia jest akceptowalne, prowadzimy bardzo małą działalność lub w sytuacji, gdy całość naszych zysków chcemy transferować do majątku prywatnego. Tutaj przedsiębiorca może wybrać pomiędzy różnymi formami opodatkowania (podatek liniowy, skala podatkowa lub ryczałt). Pamiętać należy, że do 120 000 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych będzie wynosił 12%. Podsumowując, im większa skala działalności i im mniejsze wypłaty do majątku osobistego – tym bardziej spółka z o.o. może być korzystnym rozwiązaniem. Jednakże przy małej skali prowadzonego biznesu, małego ryzyka biznesowego i konsumpcji większości zysków na cele osobiste, koszty rejestracji i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą przekroczyć korzyści z jej wdrożenia.

Pamiętać należy, że istnieją również inne formy prowadzenia działalności (m.in. spółki komandytowe, proste spółki akcyjne). Wybór optymalnej formy wymaga zawsze spojrzenia w prowadzoną działalność oraz plany przedsiębiorcy.

Podsumowując, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być przydatnym narzędziem w optymalizacji podatkowej, wymaga jednak zawsze dokładnej analizy i świadomego wyboru.

Wojciech Kliś

Doradca podatkowy nr. wpisu 14003

Agent celny